Czarkowska Lidia D. , Wujec Bożena (2012) Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej” w: „Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, Czarkowska L.D. (red.)  ISBN: 978-83-7561-233-2; Poltext, Warszawa, s. 67-90

Abstrakt:
Artykuł przedstawia  propozycję modelu zawierającego siedem wartości telicznych, opisujących postawę coacha, tworzących warunki sprzyjające skutecznemu procesowi rozwoju klienta oraz odpowiadających im siedem wartości autotelicznych, stanowiących docelowy rezultat procesu coachingowego. Autorki ukazują genezę i interdyscyplinarne podstawy coachingowej etyki oraz obecny stan rozważań nad etyką coachingu w literaturze  branżowej. Jednakże zasadniczym obszarem dysputy czynią nie normatywną, ale aksjologiczną warstwę coachingu, czyli podstawowe, rzadko formułowane explicite założenia etyczne i główne wartości
 obecne w procesie coachingu, rozumianym jako metodyczna dyscyplina rozwoju ludzkiego potencjału. W ostatniej części artykułu autorki pokazują miejsce coachingu na tle zmian świadomości społecznej oraz promowanych współcześnie stylów przywódczych,  prezentują też wnioski oraz propozycje dalszych  badań.
 
Keywords:
Etyka w coachingu, wartości w coachingu, aksjonormatywne założenia coachingu, wartości  w modelu Spiral Dynamics, poziomy  świadomości społecznej , leadership coaching

Przeczytaj cały artykuł na stronie academia.edu