Realizuje projekty konsultingowe i doradcze. Prowadzimy treningi i warsztaty. Pracuje  w obszarach rozwoju organizacji (dialog strategiczny, innowacyjność, przewaga konkurencyjna, efektywność), zarządzania wiedzą, HR i ZZL. Korzysta  z metod, technik i narzędzi podejścia systemowego i sieciowego. Specjalizuje  się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów, rad nadzorczych, kadry zarządzającej i ekspertów. Prowadzi  warsztaty rozwojowe career i job coachingu oraz edukacyjne i naukowe w ramach działań finansowanych przez UE.

Buduje na aktywności i zaangażowaniu; twórczej potrzebie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego; w oparciu o posiadane zdolności i wrodzone talenty. Wspiera  w poszukiwaniu harmonii i równowagi pomiędzy tym co wspólne i tym co indywidualne. Stawia  pytania. Inspiruje . Podaje  pomocną dłoń w odważnym tworzeniu świata biznesu. Zachęca  do pracy w zgodzie ze sobą, z własnymi wartościami, w otwartości i tolerancji dla odmiennych poglądów. Gromadzi pozytywną energię zmiany po to by móc się nią dzielić.

Tworzy nową jakość myślenia i działania w biznesie. Stawia na twórcze metody pracy, interdyscyplinarność, innowacyjność, kreatywność, adaptacyjność i samoprzywództwo. Myśli systemowo, sieciowo i dywergencyjnie. Dba o standardy, etykę i wartości. Wierzy, że początkiem każdej transformacji jest samoświadomość i zmiana postaw w nas samych…