SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Głównym celem projektu jest stworzenie do połowy 2014 w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk.
Cele szczegółowe:- usprawnienie procesów sieciowania MSP i kontaktów JST na poziomie dzielnic (portal internetowy, baza danych);-  zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP (modyfikacja struktur i metod działania 6 Wydziałów EDG w dzielnicach);- usprawnienie zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym (opracowanie i wdrożenie dzielnicowych strategii wspierania MSP);- zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP (organizacja spotkań, moderowanie kontaktów, promocja dobrych praktyk);- absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP(w pozostałych 12 dzielnicach i w innych miastach w Polsce).

Ciekawostka o projekcie:

 Potencjał i doświadczenie projektodawcy:Projekt zrealizuje partnerstwo: Urząd m.st. Warszawy (LIDER- odp. BFEiRG) i Akademia Leona Koźmińskiego (PARTNER- odp. Centrum Przedsiębiorczości ALK). Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2008-2011 otrzymało z EFS środki na realizację 142 projektów dot. edukacji, pomocy społ., rynku pracy i administracji o wartości 151mln zł. W 2010 realizowano m.in.: 4 proj. Z POKL 6.2 i 1 proj. z POKL 8.2.1. o łącznej wartości  ok.12mln zł. ALK zrealizowała szereg proj. z EFS m.in.: „Akademia Zarządzania” (SPO RZL) o wartości ponad 13mln zł; „Jak uruchomić własny biznes” (ZPORR 2.5) – 0,43mln zł. Obecnie ALK realizuje projekty w ramach POKL 2.1.1.;4.1.1.;8.1.1. Partnerzy wspólnie realizują projekt „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” (POKL 6.2 – 6,4mln zł). Wydatki m.st. Warszawy za 2010 r. wynoszą 6 177 463 642,40 zł. Partnerzy posiadają konieczne doświadczenie, kadry oraz warunki techniczne. W ramach dyfuzji dobrych praktyk zostaną opracowane i wydane publikacje przygotowane w oparciu o wyniki badań i doświadczenia wdrażania projektu.