Współpraca naukowa

Akademia Leona Koźmińskiego Centrum Coachingu

Akademia Leona Koźmińskiego Centrum Coachingu

Zespół Naukowo-Badawczy CELE: 1. Przygotowywanie i prowadzenie programów badawczych nad wdrażaniem i funkcjonowaniem coachingu w organizacjach. 2. Kooperacja z innymi ośrodkami akademickimi na świecie nad projektami naukowo-badawczymi w zakresie implementacji coachingu w organizacjach i instytucjach. 3. Publikacja prac naukowych w obszarze coachingu. 4. Publikacja naukowego rocznika coachingowego- Coaching Review. 5. Organizacja dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych dotyczących Coachingu: 6. Organizacja cyklu Seminariów coachingowych pod hasłem „Praktycy-Praktykom”...

czytaj dalej
The Center for Research on Organizations and Workplaces

The Center for Research on Organizations and Workplaces

The Center for Research on Organizations and Workplaces (CROW) was established in 2009 at Kozminski University. Our ambition is to create stimulating, creative environment for management and organization scholars interested in workplace studies, especially from CMS (critical management studies) perspective. Our main focus is on knowledge-intensive industries, open collaboration, virtual communities, professionalization, trust, power and knowledge relations, empowerment, organizational identity, narratives, myths and storytelling. Since qualitative studies are underrepresented in Polish Academia, it is our aim to revitalize this method and create a strong qualitative research group in this region of...

czytaj dalej
Izba Coachingu

Izba Coachingu

Izba Coachingu jest, niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce, Jest to pierwsza na świecie izba gospodarcza skupiającą firmy zajmujące się coachingiem. Postawiła sobie za cel  rejestrację  zawodu coacha. Misją Izby Coachingu jest profesjonalizacja i rozwój coachingu zgodnego z standardami etyki i metodami pracy coacha oraz stworzenie platformy wymiany myśli, doświadczeń i standardów dla wielu różnych nurtów coachingu dostępnych na polskim i światowym rynku. Izba Coachingu została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 16 września...

czytaj dalej
Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Projekt Akademii Leona Koźmińskiego skierowany do tych, którzy chcą uruchomić kreatywny biznes. Zakończona została faza szkoleniowo-doradcza, trwa faza doradczo-inwestycyjna dla 81 założonych w Projekcie firm. Celem głównym projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych” jest stymulowanie rozwoju nowych, dynamicznie rozwijających się firm z tzw. sektorów kreatywnych do których należą: antyki i rynek sztuki, architektura, film i wideo, fotografia, gry komputerowe, konserwacja dzieł sztuki, media elektroniczne, muzyka, plastyka i projektowanie graficzne, projektowanie mody, publikacje i działalność wydawnicza, rękodzieło, taniec, teatr, wzornictwo przemysłowe. Firmy z tych sektorów odgrywają ważną rolę w pobudzaniu rozwoju pozostałych, innowacyjnych sektorów gospodarki. Mają również coraz większy udział w tworzeniu wysokopłatnych miejsc pracy oraz stanowią ważną grupę płatników podatków w obszarach miejskich. Dlatego wspieranie rozwoju tego rodzaju firm stanowi dziś jeden z najważniejszych kierunków działań na rzecz rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców regionów i...

czytaj dalej
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości Głównym celem projektu jest stworzenie do połowy 2014 w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk. Cele szczegółowe:- usprawnienie procesów sieciowania MSP i kontaktów JST na poziomie dzielnic (portal internetowy, baza danych);-  zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP (modyfikacja struktur i metod działania 6 Wydziałów EDG w dzielnicach);- usprawnienie zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym (opracowanie i wdrożenie dzielnicowych strategii wspierania MSP);- zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP (organizacja spotkań, moderowanie kontaktów, promocja dobrych praktyk);- absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP(w pozostałych 12 dzielnicach i w innych miastach w Polsce). Ciekawostka o projekcie:  Potencjał i doświadczenie projektodawcy:Projekt zrealizuje partnerstwo: Urząd m.st. Warszawy (LIDER- odp. BFEiRG) i Akademia Leona Koźmińskiego (PARTNER- odp. Centrum Przedsiębiorczości ALK). Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2008-2011 otrzymało z EFS środki na realizację 142 projektów dot. edukacji, pomocy społ., rynku pracy i administracji o wartości 151mln zł. W 2010 realizowano m.in.: 4 proj. Z POKL 6.2 i 1 proj. z POKL 8.2.1. o łącznej wartości  ok.12mln zł. ALK zrealizowała szereg proj. z EFS m.in.: „Akademia Zarządzania” (SPO RZL) o wartości ponad 13mln zł; „Jak uruchomić własny biznes” (ZPORR 2.5) – 0,43mln zł. Obecnie ALK realizuje projekty w ramach POKL 2.1.1.;4.1.1.;8.1.1. Partnerzy wspólnie realizują projekt „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” (POKL 6.2 –...

czytaj dalej
Rocznik naukowy – Coaching Review

Rocznik naukowy – Coaching Review

Pismo Naukowe Głównym celem jego istnienia jest stworzenie przestrzeni do kreowania i upowszechniania wiedzy oraz weryfikowania i promowania najlepszych praktyk z zakresu coachingu i mentoringu, osadzonych w akademickim kontekście i potwierdzonych naukowymi badaniami. Nasz zespół naukowo-badawczy w ramach pracy nad czasopismem pragnie służyć swoim zaangażowaniem rozwojowi międzynarodowej kooperacji pomiędzy środowiskami akademickimi oraz kreowaniu aktywnego forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami. Upowszechniamy etyczne standardy coachingu i mentoringu (w oparciu o kodeksy etyczne międzynarodowych profesjonalnych stowarzyszeń: ICF oraz EMCC). Pragniemy też testować i weryfikować istniejące podejścia, a także propagować najlepsze rozwiązania w tym obszarze. Chcemy przyczyniać się do procesu profesjonalizacji zawodów coacha i mentora poprzez naukowe badania i tworzenie teoretycznych podstaw dla coachingowej i mentoringowej praktyki.  Osoby zainteresowane zakupem Coaching Review prosimy o kontakt: gorynska@alk.edu.pl lub coaching@kozminski.edu.pl Publikacja naukowego pisma coachingowego (kliknij by przeczytać wstęp z 1...

czytaj dalej